onsdag 9. februar 2011

Informasjonskløfter

Diskuter hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter.


Det er endel forskjellige definisjoner av hva en informasjonskløft er. På www.ndla.no står at; Informasjonskløft er noe som oppstår når innbyggerne i et samfunn har ulike kunnskaper og ulik tilgang til informasjon. Det viser seg at de som har kunnskap og innsikt fra før er bedre i stand til å nyttiggjøre seg informasjon fra massemedia på en effektiv måte enn de som ikke på forhånd har denne kunnskapen. Dvs at den gruppen med mer informasjon og kunnskap, har en fordel på bakgrunn av skillet mellom gruppene. Her kommer informasjonskløftene inn i bildet som viser til skillet mellom de ulike gruppene.  Disse gruppene er de som f.eks. har utdanning og de som ikke har utdanning, geografiske, økonomisk etc.
Eller slikt som det i Matteusevangeliet i Bibelen; ”For den som har, han skal få, og ha i overflod; men den som ikke har, han skal miste til og med det han har.” Matteusevangeliet 25:29
Ettersom vi i denne teksten skal diskutere ulike sider ved informasjonskløfter og hvilken rolle media har i denne saken, bruker vi basismediene TV, radio, aviser og internett som eksempler for å få frem forståelsen av de ulike sidene. Som vi vet så øker massemediene befolkningens kunnskapsnivå, men det skjer på en måte som gjør at enkelte grupper hele tiden har et forsprang. Derfor må vi i denne teksten se på tilgang til media, hva er det som særpreger media og mottaker, og hvordan dette er med på skape informasjonskløfter og hvordan kan vi motvirke økende informasonskløfter i samfunnet.

tirsdag 16. november 2010

Internetts historie

Det teknologiske grunnlaget for internett ble lagt innenfor et prosjekt under US Defence Advanced Research Projects Agency i annen halvdel av 1960- årene. Hvor målet var å utvikle meget robuste kommunikasjonsløsninger som kunne brukes også etter et eventuelt atomangrep.


Internett ble først tatt i bruk i akademiske miljøer tidlig på 1980, men etter at World Wide Web ble oppfunnet i 1991 og Microsoft inkorporerte en nettleser for Web i Windows i 1995, fikk nettet en eksplosiv økning i trafikk og utbredelser er fortsatt i vekst.


Kilder: 

Liseter, Ivar. Rossen Eirik. Internett-historikk [Internett] Tilgjengelig fra: 
http://snl.no/Internett/historikk [lastet ned 16.november 2010]


Anonym. Internett [Internett] Tilgjengelig fra: 
http://no.wikipedia.org/wiki/Internett [lastet ned 16.november 2010]


Kildekritikk: 

Wikipedia er en forholdsvis bra kilde ettersom mye blir kopiert fra nettleksikon, og hvem som helst kan forandre på artiklene som gjør at kilde blir mer sikker for vis men for opp feil informasjon vil nok mange forandre det til den riktige. 
Store norske leksikon er en meget sikker kilde ettersom det er profesjonelle som legger ut informasjonene.  


                                                                                                                


mandag 27. september 2010

Fransk BølgefilmI Europeisk film finner noe som vi kaller for Fransk Bølgefilm.Mange av filmene er politiske og tar opp sosiale samfunnsmessige kontekster fra samtida Filmer fra den franske bølge var det som oftest lavbudsjett-produksjoner, filmet med enkle filmkameraer, lys og lyd.Filmene foregår for det meste på locations, istedenfor i et studio. Det at kamera ble håndholdt, ble fort et kjennetegn for den franske bølgens filmer.  Ofte ble filmene, filmet i regissørens egne leiligheter, og det var også vanlig å bruke venner som crew til filmen.  Mange av skuespillerne i filmene improviserte ofte dialoger og replikker.


Til siste åndedrag (A Bout de SouffleA), en fransk film fra 1960
I Jean-Luc Godards "Til åndedrag" (A bout de souffle). Finner man mange jump cuts, hvor man i en scene kunne lage brudd eller ellipser.
Kildeliste: 
Wikipedia(2010) " Den nye Franske bølge" 
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_nye_franske_b%C3%B8lge Lastet ned 27.09.2010

Youtube (2008) "A bout de souffle"

http://www.youtube.com/watch?v=w2hDR_e1o1M Lastet ned 27.09.2010